Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Start_PL Start_DE Über uns O Nas Historia Nasza Wiara Działalność Multimedia Wyklady Video Film Jezus Czytelnia Adres - Nabożensto Swiad. Jehowy Apokryfy Chrzescijanin Czasy ostatecz. Dowody Biblije Jerozolima Wolni Chrześcij. 

Swiad. Jehowy

Świadkowie Jehowy są zazwyczaj szczerzy i energiczni, bez końca wysilają się w celu rozpowszechnienia swoich doktryn. Jakkolwiek, ciężka praca i szczerość są bezwartościowe, chyba, że się oparte na Jezusie Chrystusie, który jest prawdziwym fundamentem /1.Kor 3,11; Rzym. 10,2-4/. Ponieważ posługują się oni swym własnym, tendencyjnym tłumaczeniem Biblii (Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata), byłoby dobrze, gdybyśmy spojrzeli na biblijne prawdy, które są albo zniekształcane, albo zupełnie zaprzeczane przez Świadków Jehowy. Natura Boga 0 głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakie niezbadane są wyroki Jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradca Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. (Rzymian 11,33-36) 1. Jest tylko JEDEN prawdziwy Bóg – (5.Mojż. 6,4) 2. Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga – (Izaj.43,10) 3. Jezus Chrystus Jest Bogiem – (Jana 1,1; 20,28) 4. Jezus Chrystus Był, Jest i Będzie czczony na wieki – (Mat.28,9.17; Hebr.1,6; Obj. 5,6-12) 5. Wszyscy muszą oddawać cześć Synowi tak, jak Ojcu – (Jana 5,23; Filip. 2,10; Obj. 5,13.14) 6. Jezus Jest tym JESTEM z (2.Mojż.3,14 - Jan 8,58) 7. Jezus Jest Pierwszym i Ostatnim – (Izaj. 44,6; Obj. 22,13) 8. Syn Boży Jest wieczny – (Izaj. 9,6; Mich. 5,1) 9. Poddanie Jezusa jest ograniczeniem, które On Sam sobie wybrał – (Łuk. 2,51; 1.Kor.15,28; Filip. 2,7-8) 10. Duch Święty Jest Osoba Boska – (Jana 14,26; Dz.Ap. 5,3.4; Efez. 4,30) Chrześcijanie dobrze by zrobili studiując głębiej doktrynę Trójcy, jako że przeplata ona całe Pismo Św. o Trój jedności Boga nauczają takie wersety, jak (1.Mojż.1,26-27; 1.Mojż. 11,6.7 czy Mat. 28,19). Jedno Imię, lecz Trzy Osoby. Pamiętajcie też o tym, te publikacje Strażnicy często zawierają cytaty, które są mylące, błędne, lub wyrwane z kontekstu. Jako że świadkowie Jehowy zaprzeczają chrześcijańskiemu objawieniu Boga na kartach Pisma Świętego, nie są Chrześcijanami.Natura człowieka i jego przeznaczenieProwadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwaty (Psalm 73,24). 11. Człowiek składa się z ciała, z duszy i z ducha, (1.Król 17,21.22; Łuk. 8,55; Dz.Ap.7,59) 12. Fizyczna śmierć powoduje oddzielenie ciała i ducha – (Kazn.12,7; Jakub 2,26) 13. Duch ludzki myśli i czuje – (Rzym 8,16; 1.Kor.2,11) 14. Duch Chrześcijanina w chwili śmierci idzie być z Chrystusem – (Filip.1,21-23; 2.Kor.5,8) - I odpoczywa po pracach tego świata. (Obj. 6,11; 14,13) 15. Duchy ludzi sprawiedliwych są uczynione doskonałymi – (Hebr. 12,23) 16. Zmartwychwstanie dotyczy, według Pisma, ciała i będzie miało miejsce w chwili Powrotu Chrystusa – (Filip.3,21; 1.Tesal. 4,16.17; Rzym.8,23; 1.Kor.15,44.51-53) (Żywi śmiertelnicy zostaną w chwili Jego przyjścia przemienieni i staną się cieleśnie nieśmiertelni; umarli powstaną i otrzymają nieskażone ciała). 17. Biblia nigdzie nie mówi o unicestwieniu, czy to duszy (2.Piotra 2,9) w pośrednim stanie czy też ciała i duszy w zmartwychwstaniu na potępienie – (Mat 25,46; Marka 9,43) 18. Człowiek może zabić ciało, ale nie dusze (Ew.Mat 10,28). Bóg może zniszczyć /zatracić/. Dlatego w (Jana 17,12) Biblia mówi o Judaszu jako o zgubionym lub zatraconym, choć jeszcze żył. 19. Biblia naucza o wiecznym potępieniu zgubionych – (Mat.25,46; Hebr. 10,28-29) 20. Pismo naucza, że grzesznik może być martwy w grzechach (Efez. 2,1), może w związku z tym umrzeć w swych grzechach (Jana 8,21) i zatracie swą dusze (Mat 16,26). Z kolei, o grzeszniku, który się opamięta i przyjmie Chrystusa jako Zbawiciela Biblia mówi, że ma on życie wieczne (1.Jana 5,11), przeszedł ze śmierci do żywota (Jan 5,24) i uratował swą duszę (Jakuba 5,20). Jako że świadkowie Jehowy zaprzeczają chrześcijańskiemu objawieniu dotyczącemu natury człowieka i jego przeznaczenia, zapisanemu na kartach Pisma Świętego, nie są Chrześcijanami. Prawdziwa Ewangelia Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą i mądrością Bożą (1.Kor. 1,18) 21. Jest tylko JEDNA Ewangelia (Gal. 1,8) zdefiniowana dla nas w (1.Kor 15,1-3) 22. Poprzez krew Chrystusa jesteśmy obywatelami Królestwa – (Kol. 1,13-14) 23. Królestwo jest niebiańskie i duchowe – (Jana 18,36; Rzym. 14,17) 24. Aby wejść do Królestwa, trzeba narodzić się na nowo (Jana 3,3), z Ducha Świętego –(Rzym.8,14). 25. Poddani nie są ograniczeni do 144,000 – (Jan 1,12; 1.Jana 5,1) 26. Inne owce z (Jana 10,16), to pogano-chrześcijanie (Efez. 2,12-19), którzy dziedziczą Królestwo (Mat. 25,34) i są sportretowani w niebie – (Apokal.-Obj. 7,15) 27. Wszyscy członkowie nowego narodu są kapłanami – (1.Piotra 2,9; Obj. 1,6) 28. Wszyscy prorocy będą w Królestwie niebiańskim – (Mat. 8,11; Łuk. 13,28) 29. Chrześcijanie tworzą Nowe Jeruzalem i nie są jedynie pod jej rządami – (Obj. 22,14.15; Hebr. 12,22) 30. Chrześcijanie dziedziczą nowe niebo i nową ziemię. Będą oglądali Boga i będą z Nim na wieki – (Mat 5, 1-12; Łuk. 23,43; Jan 14,3; Obj. 22,3.4) Jako że świadkowie Jehowy zaprzeczają chrześcijańskiemu objawieniu prawdziwej Ewangelii na kartach Pisma Świętego, nie są Chrześcijanami. Inne błędy I On ustanowił... Ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami,... Do budowania ciała Chrystusowego,... Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, Który jest Głową - w Chrystusa... (Efez. 4,11.13-15) 31. Zaprzeczenie cielesnego zmartwychwstania Chrystusa – (Jan 2,19-21) 32. Wierzenie, że Jezus już powrócił – (Mat. 24,23-27) 33. Zaprzeczenie widzialnego, przyszłego powrotu Chrystusa – (Obj. 1,7) 34. Nauczanie o drugiej szansie dla większości ludzi – (Hebr. 9,27) 35. Ciągłe wyznaczanie dat, które okazują się być fałszywe – (5.Mojż. 18,22) 36. Zbawienie z uczynków – (Efez. 2,8-9) 37. Nauczanie, że przyszłe Królestwo zgładzi grzech – (Jan 1,29) 38. Odmowa uznania Chrystusa za Pana (Kyrios, JHWH) i wyznawania Jego Imienia – (Filip. 2,11)** 39. Świadkowie Jehowy nie organizują spotkań modli-tewnych, w przeciwieństwie do Kościoła Nowotesta-mentowego (Dz.Ap 1,14; 4,23-37), ani nie proszą Jezusa w modlitwach o nic (Jan 14,14) 40. Nie spodziewają się i nie doświadczają miłości Jehowy Dobrego Pasterza (Psalm 23,1), który w Jezusie jest tak osobisty i odkupujący. On woła Swoje owce po imieniu; oddał Swe życie za nich; one znają Jego głos (Jan 10; Gal. 2,20; Dz.Ap. 20,28) Jak można, w świetle tych wszystkich błędów, nazywać świadków Jehowy Chrześcijanami? Jezus Strażnicy to nie Jezus Biblii. Prawdziwy Kościół to żywy organizm złożony z wierzących w prawdziwego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy, gdy zwrócimy się do Niego w pokucie i wierze, otwarcie uznając Go za Pana i Zbawiciela możemy być uwolnieni od ludzkiej organizacji. Prawdą jest odnośnie świadków Jehowy to, co Pan powiedział faryzeuszom: „Badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie (Jan 5,39-40). Badanie Pisma jest dobre, ale nie wystarczające: Ono wskazuje na Chrystusa. Musimy przyjść do Niego! Nowe Narodzenie przynosi życie i będzie dane tym, którzy PRZYJMĄ CHRYSTUSA i będą wierzyli W JEGO IMIĘ (Jan 1,12 T.N.Ś.) Zbawiająca jest wiara jedynie w Osobę Jezusa Chrystusa. Badałeś Pisma - czy przyjdziesz do Chrystusa? Czy uwierzysz w Jego Imię? Wszyscy, którzy to zrobili narodzili się z Boga. Jeśli Ty też tak postąpisz, nie będziesz wyjątkiem! (**) - Strażnicowi tłumacze żonglują słowem Kurios (Kurios, JHWH). Mówią, że tłumaczą je jako Jehowa (JHWH), ale gdy przestrzeganie tej reguły zmusiłoby ich do przetłumaczenia Jezus jest Jehową (JHWH), łamią ją! Przykładowo, Kurios występuje trzy razy w (1.Tesal. 4,15-16) I ich tłumaczenie brzmi: Albowiem to mówimy wam na podstawie słowa Jehowy, że my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do obecności Pana, w żaden sposób nie wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci; ponieważ sam Pan zstąpi z nieba...” Przetłumaczywszy Kurios jako Jehowa nie mogą tak łatwo powiedzieć, że Jehowa sam zstąpi z nieba, więc używają dalej słowa Pan, aby to pasowało do ich doktryny. Zobacz też (1.Kor. 10,21; 11,27), gdzie kielich Jehowy staje się nagle kielichem Pańskim, gdyż dalej w tym wierszu Pismo Św. mówi względem ciała i krwi Pana. Konsekwencja przywiodłaby do wniosku, że Jezus to Kurios, Pan, JHWH, Jehowah Syn! Pan Jezus jest Wiecznym Synem Bożym. On przyszedł jako prawdziwy człowiek... Bóg objawiony w ciele. On zszedł z nieba, aby wykonać dzieło zbawienia. Zgubiony grzesznik może być uratowany - ty i ja. Kto wiedząc o tym fakcie zlekceważy go, temu nie można pomóc w żaden sposób. Lepiej by było takiej osobie, gdyby się nigdy nie urodziła. Chrystus nie był założycielem religii. Rzeczywiste, biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, nie jest religią obok wielu innych.

40 powodów dla których świadkowie Jehowy nie są chrześcijanamiPolski Kosciól Ewangelicznych Chrzescijan w Wiedniu

1989 - 201930 - lat Polskiego Zboru w Wiedniu

Herzlich Willkommen

Sedrcznie Witamy

30 lat

1989

2019

Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien

30 Jahre


https://www.facebook.com/Polski-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-Ewangelicznych-Chrze%C5%9Bcijan-w-Wiedniu-132414000165952/