Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Start_PL Start_DE Über uns O Nas Historia Nasza Wiara Działalność Multimedia Wyklady Video Film Jezus Czytelnia Adres - Nabożensto Swiad. Jehowy Apokryfy Chrzescijanin Czasy ostatecz. Dowody Biblije Jerozolima Wolni Chrześcij. 

Nasza Wiara

1. BIBLIA - Wierzymy: Biblia składa się z 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu. Jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte przez Boga jest natchnione, nieomylne i stanowi pełne Objawienie, oraz najwyższy autorytet w prawach wiary i życia chrześcijanina. /2.Tym.3,16/2. BÓG - Wierzymy w Jedynego Boga Stworzyciela Wszechświata Wiekuistego i Wszechmocnego, jako naszego Ojca, który jest w Niebie. Bóg istnieje w 3-ch Osobach: -Bóg-Ojciec, Bóg-Syn, Bóg-Duch Święty /5.Mojż.4,35; List do Hebr.1,8-9; Ew.Łuk.3,22/3. SYN BOŹY - Wierzymy w Boskość Pana Jezusa Chrystusa, Jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika narodzonego wg. ciała Marii dziewicy, /Mat.1,20-23/, w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata. W Jego Zmartwychwstanie w ciele i Wniebo-wstąpienie. W Jego powtórne przyjście. 4. DUCH ŚWĘTY - Wierzymy że Duch Św. jest Osobą Boską pochodzącą od Ojca i Syna, wiekuiście współistniejący z Ojcem i Synem Został dany Kościołowi jako Orędownik, mieszka w Kościele i jest w każdym jego członku, i każdemu odrodzonemu człowiekowi daje swoje dary Duchowe według Swojej woli /Ew.Jana 14,26; 15,26; 16,13; Dz.Ap. 5,3-4/. O poziomie życia duchowego nie świadczą dary Ducha Św. lecz owoce Ducha Św. /Gal.19,26; Efez.5;9; Mat.7,15-16; Jakuba 3,13-18; Filip.1,10-11; Kol.1,10 5. KOŚĆIÓŁ - Wierzymy że : wszyscy odrodzeni, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus. Każdy kto przyjął przez wiarę Pana Jezusa Chrystusa, przyjął równocześnie Ojca i Ducha Świętego. Każdy nowonarodzony chrześcijanin ma Ducha Św. jako zadatek i powinien dążyć do życia w Jego pełni. Kościołem są wszyscy, którzy zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi, jako swojemu osobistemu Zbawicielowi. /Efez. 1,22-23; 25-26; 1.Kor. 12,12-13/ 14,13; Gal.5,22-23; 1.Kor 6,1-8; 8,12-13; 10,32-33; Jakuba 5,12/

6. DROGA ZBAWIENIA - Wierzymy, że : Pan Jezus Chrystus jest Jedyną Drogą przez którą grzesznik może być zbawiony, /Ew.Jana 14,6; Efez.2;8-9/ i Pan Jezus jest Jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem, a ludźmi /1.Tym. 2,5/7. CHRZEST WIARY - Wierzymy że :wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie /Ew.Mat. 28,19, Apok-Obj. 8;36-38; 10,47-48/8. CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM Wierzymy że : następuje w momencie kiedy grzesznik przez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa nawraca się z grzechów, dostępuje pojednania i usprawiedliwienia z Bogiem /1.Kor.12,13; Efez.1;13-14; Gal.3,2/. Chrzest Duchem wszczepia nas w ciało Pana Jezusa Chrystusa (W Kościół Pana Jezusa Chrystusa) /Rzym.11,24; Obj.11,15-18; Efez.4,57/.9. WIECZERZA PAŃSKA - Wierzymy że : jest wolą Pana Jezusa Chrystusa aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami : chleba i wina /1.Kor.11;23-25/10. CZŁOWIEK - Wierzymy że : wszyscy ludzie zgrzeszyli i potrzebują przeba-czenia /Rzym. 3,23; Psalm 53/11. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE - Wierzymy że : wierzący w Pana Jezusa Chrystusa zostali powo-łani do życia w oddzieleniu od światowych grzesznych praktyk i powinni wstrzymywać się od takich rozrywek i nawyków, które powodują zgorszenie innych, albo przynoszą hańbę Panu Jezusowi Chrystusowi /Rzym.12,1-2; 14,13; Gal.5,22-23; 1.Kor 6,1-8; 8,12-13; 10,32-33; Jakuba 5,12/12. CZASY OSTATECZNE - Wierzymy w pochwycenie wierzących /1.Tesal.4,16-17; 1.Kor.15, 52; Mat.24,35-44; że Pan Jezus powróci wziąć swoje dzieci do Królestwa Swego Ojca Niebieskiego /Ew.Jana 3,16; 14,1-4/. Wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię /Ew.Mat.24,22; Apok-Obj.1,7/ i ustanowienie 1000-letniego Królestwa /Apok.-Obj.20,11-15; Mat.25,31-46; Jana 3,16/

"Zaufaj Panu całego swojego serca, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie ściezki twoje" /Przyp.Salom.3,5-6/Polski Kosciól Ewangelicznych Chrzescijan w Wiedniu

1989 - 201930 - lat Polskiego Zboru w Wiedniu

Herzlich Willkommen

Sedrcznie Witamy

30 lat

1989

2019

Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien

30 Jahre


https://www.facebook.com/Polski-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-Ewangelicznych-Chrze%C5%9Bcijan-w-Wiedniu-132414000165952/